Kaming mga Dukha
Sinumpa man
ng madla
kaming mga dukha ay
may karapatan din kaming
mamuhay ng
may dangal at malaya.

--The King's Rebel--

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...