NAGBABANAL-BANALANTaong makasalanan
Di dapat sa kaharian
Diyos na rin ang nagsabing
Ang nagkasala'y papunta sa kamatayang walang hanggan.

O Panginoon ko
Patawarin Mo po ako
Sa mga kasalanang
Nagbigay pasakit sa Iyo.


Kung kumilos ay parang banal
Kung magsalita'y tulad ng sa Maykapal
Sa kanyang pakikisalamuha ay may tatag at saya
Isip ng iba may Diyos siyang talaga.


O Diyos na maawain
Sana'y ako'y Iyong dinggin
Tulungan Mo po akong mabago
At ang kasamaan ko'y maglaho.


Ano kaya ang ginagawa niya
Kung siya ay nag-iisa?
Kabanalan ba ang nasa puso't isip niya
O hangaring makalupa at sariling pita?August 11, 2003 9:00 PM
Boarding House, UP BL Compound
Tacloban City
=================================================
NEXT ARTICLE:

THANK YOU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...